Tài Khoản #7887 - Bảng ngọc : 90 - Rank Tinh Anh 3

Trắng thông tin

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ

Acc LQ # -

Acc LQ #7887 -

Acc LQ #7887 -

 • Rank: Tinh Anh 3
 • Tướng: 41
 • Trang Phục: 35
 • Bảng Ngọc: 90
110.000CARD 100.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 35
 • Tướng: 41

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #175 -

Acc LQ #175 -

 • Rank: Tinh Anh 5
 • Tướng: 45
 • Trang Phục: 39
 • Bảng Ngọc: 90
110.000CARD 100.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 39
 • Tướng: 45

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #171 -

Acc LQ #171 -

 • Rank: Kim Cương 3
 • Tướng: 41
 • Trang Phục: 41
 • Bảng Ngọc: 90
110.000CARD 100.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 41
 • Tướng: 41

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #161 -

Acc LQ #161 -

 • Rank: Kim Cương 2
 • Tướng: 44
 • Trang Phục: 35
 • Bảng Ngọc: 71
110.000CARD 100.000ATM
 • Bậc Ngọc: 71
 • Trang Phục: 35
 • Tướng: 44

MUA NGAY