NẠP CARD

 • Đăng nhập để nạp
 • VIETTEL - MOBI -VINA
  Sai mệnh giá mất thẻ

Acc LQ #1100 -

Acc LQ #1100 -

Acc LQ #1100 -

 • Rank: Kim Cương
 • Tướng: 49
 • Trang Phục: 54
 • Bảng Ngọc: 90
550,000CARD 423,077đATM
 • Rank: Kim Cương
 • Tướng: 49
 • Trang Phục: 54
 • Bảng Ngọc: 90

MUA NGAY

Acc LQ #1102 -

Acc LQ #1102 -

Acc LQ #1102 -

 • Rank: Kim Cương
 • Tướng: 46
 • Trang Phục: 38
 • Bảng Ngọc: 90
410,000CARD 315,385đATM
 • Rank: Kim Cương
 • Tướng: 46
 • Trang Phục: 38
 • Bảng Ngọc: 90

MUA NGAY

Acc LQ #1103 -

Acc LQ #1103 -

Acc LQ #1103 -

 • Rank: Kim Cương
 • Tướng: 46
 • Trang Phục: 49
 • Bảng Ngọc: 90
420,000CARD 323,077đATM
 • Rank: Kim Cương
 • Tướng: 46
 • Trang Phục: 49
 • Bảng Ngọc: 90

MUA NGAY

Acc LQ #1104 -

Acc LQ #1104 -

Acc LQ #1104 -

 • Rank: Kim Cương
 • Tướng: 44
 • Trang Phục: 48
 • Bảng Ngọc: 90
390,000CARD 300,000đATM
 • Rank: Kim Cương
 • Tướng: 44
 • Trang Phục: 48
 • Bảng Ngọc: 90

MUA NGAY

Acc LQ #1105 -

Acc LQ #1105 -

Acc LQ #1105 -

 • Rank: Kim Cương
 • Tướng: 43
 • Trang Phục: 48
 • Bảng Ngọc: 90
400,000CARD 307,692đATM
 • Rank: Kim Cương
 • Tướng: 43
 • Trang Phục: 48
 • Bảng Ngọc: 90

MUA NGAY

Acc LQ #1106 -

Acc LQ #1106 -

Acc LQ #1106 -

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 43
 • Trang Phục: 34
 • Bảng Ngọc: 83
320,000CARD 246,154đATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 43
 • Trang Phục: 34
 • Bảng Ngọc: 83

MUA NGAY

Acc LQ #1108 -

Acc LQ #1108 -

Acc LQ #1108 -

 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 42
 • Trang Phục: 41
 • Bảng Ngọc: 75
720,000CARD 553,846đATM
 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 42
 • Trang Phục: 41
 • Bảng Ngọc: 75

MUA NGAY

Acc LQ #1109 -

Acc LQ #1109 -

Acc LQ #1109 -

 • Rank: Kim Cương
 • Tướng: 40
 • Trang Phục: 44
 • Bảng Ngọc: 90
360,000CARD 276,923đATM
 • Rank: Kim Cương
 • Tướng: 40
 • Trang Phục: 44
 • Bảng Ngọc: 90

MUA NGAY

Acc LQ #1110 -

Acc LQ #1110 -

Acc LQ #1110 -

 • Rank: Kim Cương
 • Tướng: 41
 • Trang Phục: 33
 • Bảng Ngọc: 70
320,000CARD 246,154đATM
 • Rank: Kim Cương
 • Tướng: 41
 • Trang Phục: 33
 • Bảng Ngọc: 70

MUA NGAY

Acc LQ #1116 -

Acc LQ #1116 -

Acc LQ #1116 -

 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 37
 • Trang Phục: 44
 • Bảng Ngọc: 90
310,000CARD 238,462đATM
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng: 37
 • Trang Phục: 44
 • Bảng Ngọc: 90

MUA NGAY