Acc LQ #7955 -

Acc LQ #7955 -

Acc LQ #7955 -

 • Rank: Tinh Anh 4
 • Tướng: 64
 • Trang Phục: 69
 • Bảng Ngọc: 90
330.000CARD 300,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 69
 • Tướng: 64

MUA NGAY

Acc LQ #7938 -

Acc LQ #7938 -

Acc LQ #7938 -

 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 9
 • Trang Phục: 7
 • Bảng Ngọc: 60
230.000CARD 190,000ATM
 • Bậc Ngọc: 60
 • Trang Phục: 7
 • Tướng: 9

MUA NGAY

Acc LQ #7906 -

Acc LQ #7906 -

Acc LQ #7906 -

 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 72
 • Trang Phục: 88
 • Bảng Ngọc: 90
280.000CARD 250,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 88
 • Tướng: 72

MUA NGAY

Acc LQ #7887 -

Acc LQ #7887 -

Acc LQ #7887 -

 • Rank: Tinh Anh 3
 • Tướng: 41
 • Trang Phục: 35
 • Bảng Ngọc: 90
110.000CARD 100,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 35
 • Tướng: 41

MUA NGAY

Acc LQ #7952 -

Acc LQ #7952 -

Acc LQ #7952 -

 • Rank: Bạch Kim 3
 • Tướng: 59
 • Trang Phục: 83
 • Bảng Ngọc: 90
190.000CARD 170,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 83
 • Tướng: 59

MUA NGAY

Acc LQ #7951 -

Acc LQ #7951 -

Acc LQ #7951 -

 • Rank: Tinh Anh 3
 • Tướng: 100
 • Trang Phục: 124
 • Bảng Ngọc: 90
370.000CARD 350,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 124
 • Tướng: 100

MUA NGAY

Acc LQ #7950 -

Acc LQ #7950 -

Acc LQ #7950 -

 • Rank: Tinh Anh 4
 • Tướng: 43
 • Trang Phục: 62
 • Bảng Ngọc: 89
180.000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 89
 • Trang Phục: 62
 • Tướng: 43

MUA NGAY