Acc LQ #7989 -

Acc LQ #7989 -

Acc LQ #7989 -

 • Rank: Bạch Kim 1
 • Tướng: 60
 • Trang Phục: 62
 • Bảng Ngọc: 90
220.000CARD 200,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 62
 • Tướng: 60

MUA NGAY

Acc LQ #7988 -

Acc LQ #7988 -

Acc LQ #7988 -

 • Rank: Bạch Kim 1
 • Tướng: 48
 • Trang Phục: 46
 • Bảng Ngọc: 90
280.000CARD 260,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 46
 • Tướng: 48

MUA NGAY

Acc LQ #7984 -

Acc LQ #7984 -

Acc LQ #7984 -

 • Rank: Bạch Kim 2
 • Tướng: 55
 • Trang Phục: 62
 • Bảng Ngọc: 90
230.000CARD 220,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 62
 • Tướng: 55

MUA NGAY

Acc LQ #7983 -

Acc LQ #7983 -

Acc LQ #7983 -

 • Rank: Vàng 2
 • Tướng: 32
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 65
170.000CARD 150,000ATM
 • Bậc Ngọc: 65
 • Trang Phục: 20
 • Tướng: 32

MUA NGAY

Acc LQ #7980 -

Acc LQ #7980 -

Acc LQ #7980 -

 • Rank: Kim Cương 3
 • Tướng: 95
 • Trang Phục: 129
 • Bảng Ngọc: 90
370.000CARD 350,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 129
 • Tướng: 95

MUA NGAY

Acc LQ #7979 -

Acc LQ #7979 -

Acc LQ #7979 -

 • Rank: Kim Cương 4
 • Tướng: 95
 • Trang Phục: 127
 • Bảng Ngọc: 90
420.000CARD 400,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 127
 • Tướng: 95

MUA NGAY

Acc LQ #7977 -

Acc LQ #7977 -

Acc LQ #7977 -

 • Rank: Kim Cương 5
 • Tướng: 79
 • Trang Phục: 102
 • Bảng Ngọc: 90
320.000CARD 300,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 102
 • Tướng: 79

MUA NGAY