Acc LQ #7949 -

Acc LQ #7949 -

Acc LQ #7949 -

 • Rank: Bạch Kim 2
 • Tướng: 90
 • Trang Phục: 112
 • Bảng Ngọc: 90
300.000CARD 290,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 112
 • Tướng: 90

MUA NGAY

Acc LQ #7947 -

Acc LQ #7947 -

Acc LQ #7947 -

 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 70
 • Trang Phục: 100
 • Bảng Ngọc: 90
370.000CARD 350,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 100
 • Tướng: 70

MUA NGAY

Acc LQ #7946 -

Acc LQ #7946 -

Acc LQ #7946 -

 • Rank: Bạch Kim 1
 • Tướng: 75
 • Trang Phục: 110
 • Bảng Ngọc: 90
400.000CARD 360,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 110
 • Tướng: 75

MUA NGAY

Acc LQ #7945 -

Acc LQ #7945 -

Acc LQ #7945 -

 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 108
 • Trang Phục: 125
 • Bảng Ngọc: 90
350.000CARD 320,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 125
 • Tướng: 108

MUA NGAY

Acc LQ #7944 -

Acc LQ #7944 -

Acc LQ #7944 -

 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 74
 • Trang Phục: 104
 • Bảng Ngọc: 90
270.000CARD 250,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 104
 • Tướng: 74

MUA NGAY

Acc LQ #7943 -

Acc LQ #7943 -

Acc LQ #7943 -

 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 93
 • Trang Phục: 155
 • Bảng Ngọc: 90
430.000CARD 390,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 155
 • Tướng: 93

MUA NGAY

Acc LQ #7942 -

Acc LQ #7942 -

Acc LQ #7942 -

 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 51
 • Trang Phục: 67
 • Bảng Ngọc: 90
170.000CARD 150,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 67
 • Tướng: 51

MUA NGAY

Acc LQ #7941 -

Acc LQ #7941 -

Acc LQ #7941 -

 • Rank: Tinh Anh 1
 • Tướng: 81
 • Trang Phục: 72
 • Bảng Ngọc: 90
320.000CARD 290,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 72
 • Tướng: 81

MUA NGAY

Acc LQ #7940 -

Acc LQ #7940 -

Acc LQ #7940 -

 • Rank: Tinh Anh 3
 • Tướng: 47
 • Trang Phục: 54
 • Bảng Ngọc: 90
130.000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 54
 • Tướng: 47

MUA NGAY

Acc LQ #7939 -

Acc LQ #7939 -

Acc LQ #7939 -

 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 78
 • Trang Phục: 107
 • Bảng Ngọc: 90
250.000CARD 230,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 107
 • Tướng: 78

MUA NGAY

Acc LQ #7907 -

Acc LQ #7907 -

Acc LQ #7907 -

 • Rank: Kim Cương 2
 • Tướng: 58
 • Trang Phục: 127
 • Bảng Ngọc: 90
1.900.000CARD 1,600,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 127
 • Tướng: 58

MUA NGAY