Acc LQ #7976 -

Acc LQ #7976 -

Acc LQ #7976 -

 • Rank: Kim Cương 2
 • Tướng: 93
 • Trang Phục: 120
 • Bảng Ngọc: 90
370.000CARD 350,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 120
 • Tướng: 93

MUA NGAY

Acc LQ #7975 -

Acc LQ #7975 -

Acc LQ #7975 -

 • Rank: Kim Cương 3
 • Tướng: 70
 • Trang Phục: 101
 • Bảng Ngọc: 90
320.000CARD 300,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 101
 • Tướng: 70

MUA NGAY

Acc LQ #7974 -

Acc LQ #7974 -

Acc LQ #7974 -

 • Rank: Kim Cương 3
 • Tướng: 110
 • Trang Phục: 159
 • Bảng Ngọc: 90
420.000CARD 400,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 159
 • Tướng: 110

MUA NGAY

Acc LQ #7972 -

Acc LQ #7972 -

Acc LQ #7972 -

 • Rank: Kim Cương 2
 • Tướng: 83
 • Trang Phục: 118
 • Bảng Ngọc: 90
270.000CARD 250,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 118
 • Tướng: 83

MUA NGAY

Acc LQ #7965 -

Acc LQ #7965 -

Acc LQ #7965 -

 • Rank: Tinh Anh 1
 • Tướng: 36
 • Trang Phục: 38
 • Bảng Ngọc: 90
500.000CARD 450,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 38
 • Tướng: 36

MUA NGAY

Acc LQ #7952 -

Acc LQ #7952 -

Acc LQ #7952 -

 • Rank: Bạch Kim 3
 • Tướng: 59
 • Trang Phục: 83
 • Bảng Ngọc: 90
190.000CARD 170,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 83
 • Tướng: 59

MUA NGAY

Acc LQ #7951 -

Acc LQ #7951 -

Acc LQ #7951 -

 • Rank: Tinh Anh 3
 • Tướng: 100
 • Trang Phục: 124
 • Bảng Ngọc: 90
370.000CARD 350,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 124
 • Tướng: 100

MUA NGAY

Acc LQ #7950 -

Acc LQ #7950 -

Acc LQ #7950 -

 • Rank: Tinh Anh 4
 • Tướng: 43
 • Trang Phục: 62
 • Bảng Ngọc: 89
180.000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 89
 • Trang Phục: 62
 • Tướng: 43

MUA NGAY

Acc LQ #7946 -

Acc LQ #7946 -

Acc LQ #7946 -

 • Rank: Bạch Kim 1
 • Tướng: 75
 • Trang Phục: 110
 • Bảng Ngọc: 90
400.000CARD 360,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 110
 • Tướng: 75

MUA NGAY

Acc LQ #7945 -

Acc LQ #7945 -

Acc LQ #7945 -

 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 108
 • Trang Phục: 125
 • Bảng Ngọc: 90
350.000CARD 320,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 125
 • Tướng: 108

MUA NGAY

Acc LQ #7944 -

Acc LQ #7944 -

Acc LQ #7944 -

 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 74
 • Trang Phục: 104
 • Bảng Ngọc: 90
270.000CARD 250,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 104
 • Tướng: 74

MUA NGAY

Acc LQ #7941 -

Acc LQ #7941 -

Acc LQ #7941 -

 • Rank: Tinh Anh 1
 • Tướng: 81
 • Trang Phục: 72
 • Bảng Ngọc: 90
320.000CARD 290,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 72
 • Tướng: 81

MUA NGAY