Acc LQ #7907 -

Acc LQ #7907 -

Acc LQ #7907 -

 • Rank: Kim Cương 2
 • Tướng: 58
 • Trang Phục: 127
 • Bảng Ngọc: 90
1.900.000CARD 1,600,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 127
 • Tướng: 58

MUA NGAY

Acc LQ #7905 -

Acc LQ #7905 -

Acc LQ #7905 -

 • Rank: Tinh Anh 2
 • Tướng: 76
 • Trang Phục: 80
 • Bảng Ngọc: 90
300.000CARD 270,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 80
 • Tướng: 76

MUA NGAY

Acc LQ #7896 -

Acc LQ #7896 -

Acc LQ #7896 -

 • Rank: Tinh Anh 5
 • Tướng: 68
 • Trang Phục: 54
 • Bảng Ngọc: 90
350.000CARD 300,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 54
 • Tướng: 68

MUA NGAY

Acc LQ #7893 -

Acc LQ #7893 -

Acc LQ #7893 -

 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 103
 • Trang Phục: 128
 • Bảng Ngọc: 90
500.000CARD 400,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 128
 • Tướng: 103

MUA NGAY

Acc LQ #7892 -

Acc LQ #7892 -

Acc LQ #7892 -

 • Rank: Tinh Anh 5
 • Tướng: 52
 • Trang Phục: 33
 • Bảng Ngọc: 90
1.750.000CARD 1,500,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 33
 • Tướng: 52

MUA NGAY

Acc LQ #7891 -

Acc LQ #7891 -

Acc LQ #7891 -

 • Rank: Tinh Anh 5
 • Tướng: 112
 • Trang Phục: 151
 • Bảng Ngọc: 90
1.800.000CARD 1,500,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 151
 • Tướng: 112

MUA NGAY

Acc LQ #7890 -

Acc LQ #7890 -

Acc LQ #7890 -

 • Rank: Tinh Anh 3
 • Tướng: 100
 • Trang Phục: 147
 • Bảng Ngọc: 90
990.000CARD 800,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 147
 • Tướng: 100

MUA NGAY

Acc LQ #7889 -

Acc LQ #7889 -

Acc LQ #7889 -

 • Rank: Bạch Kim 2
 • Tướng: 40
 • Trang Phục: 25
 • Bảng Ngọc: 90
120.000CARD 100,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 25
 • Tướng: 40

MUA NGAY

Acc LQ #7888 -

Acc LQ #7888 -

Acc LQ #7888 -

 • Rank: Bạch Kim 2
 • Tướng: 46
 • Trang Phục: 35
 • Bảng Ngọc: 90
110.000CARD 100,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 35
 • Tướng: 46

MUA NGAY

Acc LQ #175 -

Acc LQ #175 -

Acc LQ #175 -

 • Rank: Tinh Anh 5
 • Tướng: 45
 • Trang Phục: 39
 • Bảng Ngọc: 90
110.000CARD 100,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 39
 • Tướng: 45

MUA NGAY

Acc LQ #174 -

Acc LQ #174 -

Acc LQ #174 -

 • Rank: Tinh Anh 3
 • Tướng: 54
 • Trang Phục: 50
 • Bảng Ngọc: 90
160.000CARD 150,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 50
 • Tướng: 54

MUA NGAY