Acc LQ #161 -

Acc LQ #161 -

Acc LQ #161 -

 • Rank: Kim Cương 2
 • Tướng: 44
 • Trang Phục: 35
 • Bảng Ngọc: 71
110.000CARD 100,000ATM
 • Bậc Ngọc: 71
 • Trang Phục: 35
 • Tướng: 44

MUA NGAY

Acc LQ #160 -

Acc LQ #160 -

Acc LQ #160 -

 • Rank: Tinh Anh 4
 • Tướng: 47
 • Trang Phục: 51
 • Bảng Ngọc: 90
110.000CARD 100,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 51
 • Tướng: 47

MUA NGAY

Acc LQ #159 -

Acc LQ #159 -

Acc LQ #159 -

 • Rank: Kim Cương 2
 • Tướng: 57
 • Trang Phục: 48
 • Bảng Ngọc: 90
170.000CARD 150,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 48
 • Tướng: 57

MUA NGAY

Acc LQ #158 -

Acc LQ #158 -

Acc LQ #158 -

 • Rank: Kim Cương 4
 • Tướng: 56
 • Trang Phục: 50
 • Bảng Ngọc: 90
150.000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 50
 • Tướng: 56

MUA NGAY

Acc LQ #157 -

Acc LQ #157 -

Acc LQ #157 -

 • Rank: Kim Cương 4
 • Tướng: 53
 • Trang Phục: 38
 • Bảng Ngọc: 90
180.000CARD 150,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 38
 • Tướng: 53

MUA NGAY

Acc LQ #156 -

Acc LQ #156 -

Acc LQ #156 -

 • Rank: Kim Cương 3
 • Tướng: 51
 • Trang Phục: 51
 • Bảng Ngọc: 90
120.000CARD 100,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 51
 • Tướng: 51

MUA NGAY