Tài Khoản #7938 - Bảng ngọc : 60 - Rank Đồng 3

Trắng thông tin

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ

Acc LQ # -

Acc LQ #7938 -

Acc LQ #7938 -

  • Rank: Đồng 3
  • Tướng: 9
  • Trang Phục: 7
  • Bảng Ngọc: 60
230.000CARD 190.000ATM
  • Bậc Ngọc: 60
  • Trang Phục: 7
  • Tướng: 9

MUA NGAY