Tài Khoản #7951 - Bảng ngọc : 90 - Rank Tinh Anh 3

Trắng thông tin

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ

Acc LQ # -

Acc LQ #7980 -

Acc LQ #7980 -

 • Rank: Kim Cương 3
 • Tướng: 95
 • Trang Phục: 129
 • Bảng Ngọc: 90
370.000CARD 350.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 129
 • Tướng: 95

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #7976 -

Acc LQ #7976 -

 • Rank: Kim Cương 2
 • Tướng: 93
 • Trang Phục: 120
 • Bảng Ngọc: 90
370.000CARD 350.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 120
 • Tướng: 93

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #7963 -

Acc LQ #7963 -

 • Rank: Tinh Anh 1
 • Tướng: 33
 • Trang Phục: 39
 • Bảng Ngọc: 90
370.000CARD 350.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 39
 • Tướng: 33

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #7951 -

Acc LQ #7951 -

 • Rank: Tinh Anh 3
 • Tướng: 100
 • Trang Phục: 124
 • Bảng Ngọc: 90
370.000CARD 350.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 124
 • Tướng: 100

MUA NGAY