Acc LQ #7931 -

Acc LQ #7931 -

Acc LQ #7931 -

 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 18
 • Bảng Ngọc: 90
1.200.000CARD 1.100.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 18
 • Tướng: 20

MUA NGAY

Acc LQ #7900 -

Acc LQ #7900 -

Acc LQ #7900 -

 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 50
 • Trang Phục: 83
 • Bảng Ngọc: 90
1.800.000CARD 1.600.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 83
 • Tướng: 50

MUA NGAY

Acc LQ #7899 -

Acc LQ #7899 -

Acc LQ #7899 -

 • Rank: Tinh Anh 3
 • Tướng: 112
 • Trang Phục: 289
 • Bảng Ngọc: 90
2.100.000CARD 1.800.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 289
 • Tướng: 112

MUA NGAY

Acc LQ #8010 -

Acc LQ #8010 -

Acc LQ #8010 -

 • Rank: Tinh Anh 3
 • Tướng: 114
 • Trang Phục: 248
 • Bảng Ngọc: 90
1.100.000CARD 1.000.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 248
 • Tướng: 114

MUA NGAY

Acc LQ #8009 -

Acc LQ #8009 -

Acc LQ #8009 -

 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 8
 • Trang Phục: 5
 • Bảng Ngọc: 90
480.000CARD 450.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 5
 • Tướng: 8

MUA NGAY

Acc LQ #8008 -

Acc LQ #8008 -

Acc LQ #8008 -

 • Rank: Bạch Kim 1
 • Tướng: 73
 • Trang Phục: 83
 • Bảng Ngọc: 90
650.000CARD 550.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 83
 • Tướng: 73

MUA NGAY

Acc LQ #8006 -

Acc LQ #8006 -

Acc LQ #8006 -

 • Rank: Tinh Anh 5
 • Tướng: 38
 • Trang Phục: 32
 • Bảng Ngọc: 90
1.200.000CARD 1.100.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 32
 • Tướng: 38

MUA NGAY

Acc LQ #8005 -

Acc LQ #8005 -

Acc LQ #8005 -

 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 114
 • Trang Phục: 527
 • Bảng Ngọc: 90
3.600.000CARD 3.400.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 527
 • Tướng: 114

MUA NGAY

Acc LQ #8004 -

Acc LQ #8004 -

Acc LQ #8004 -

 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 5
 • Trang Phục: 11
 • Bảng Ngọc: 60
1.400.000CARD 1.300.000ATM
 • Bậc Ngọc: 60
 • Trang Phục: 11
 • Tướng: 5

MUA NGAY

Acc LQ #8003 -

Acc LQ #8003 -

Acc LQ #8003 -

 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 5
 • Trang Phục: 7
 • Bảng Ngọc: 60
790.000CARD 750.000ATM
 • Bậc Ngọc: 60
 • Trang Phục: 7
 • Tướng: 5

MUA NGAY

Acc LQ #8001 -

Acc LQ #8001 -

Acc LQ #8001 -

 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 5
 • Trang Phục: 4
 • Bảng Ngọc: 60
950.000CARD 900.000ATM
 • Bậc Ngọc: 60
 • Trang Phục: 4
 • Tướng: 5

MUA NGAY

Acc LQ #8000 -

Acc LQ #8000 -

Acc LQ #8000 -

 • Rank: Tinh Anh 1
 • Tướng: 96
 • Trang Phục: 223
 • Bảng Ngọc: 90
1.900.000CARD 1.800.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 223
 • Tướng: 96

MUA NGAY