Acc LQ #7931 -

Acc LQ #7931 -

Acc LQ #7931 -

 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 18
 • Bảng Ngọc: 90
1.200.000CARD 1.100.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 18
 • Tướng: 20

MUA NGAY

Acc LQ #7900 -

Acc LQ #7900 -

Acc LQ #7900 -

 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 50
 • Trang Phục: 83
 • Bảng Ngọc: 90
1.800.000CARD 1.600.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 83
 • Tướng: 50

MUA NGAY

Acc LQ #7899 -

Acc LQ #7899 -

Acc LQ #7899 -

 • Rank: Tinh Anh 3
 • Tướng: 112
 • Trang Phục: 289
 • Bảng Ngọc: 90
2.100.000CARD 1.800.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 289
 • Tướng: 112

MUA NGAY

Acc LQ #8060 -

Acc LQ #8060 -

Acc LQ #8060 -

 • Rank: Tinh Anh 3
 • Tướng: 115
 • Trang Phục: 322
 • Bảng Ngọc: 90
5.100.000CARD 4.900.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 322
 • Tướng: 115

MUA NGAY

Acc LQ #8059 -

Acc LQ #8059 -

Acc LQ #8059 -

 • Rank: Tinh Anh 3
 • Tướng: 112
 • Trang Phục: 268
 • Bảng Ngọc: 90
1.300.000CARD 1.200.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 268
 • Tướng: 112

MUA NGAY

Acc LQ #8058 -

Acc LQ #8058 -

Acc LQ #8058 -

 • Rank: Tinh Anh 3
 • Tướng: 113
 • Trang Phục: 256
 • Bảng Ngọc: 90
2.100.000CARD 1.900.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 256
 • Tướng: 113

MUA NGAY

Acc LQ #8057 -

Acc LQ #8057 -

Acc LQ #8057 -

 • Rank: Tinh Anh 3
 • Tướng: 116
 • Trang Phục: 325
 • Bảng Ngọc: 90
1.100.000CARD 1.000.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 325
 • Tướng: 116

MUA NGAY

Acc LQ #8056 -

Acc LQ #8056 -

Acc LQ #8056 -

 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 116
 • Trang Phục: 409
 • Bảng Ngọc: 90
1.400.000CARD 1.300.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 409
 • Tướng: 116

MUA NGAY

Acc LQ #8055 -

Acc LQ #8055 -

Acc LQ #8055 -

 • Rank: Tinh Anh 2
 • Tướng: 60
 • Trang Phục: 63
 • Bảng Ngọc: 90
1.100.000CARD 1.000.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 63
 • Tướng: 60

MUA NGAY

Acc LQ #8054 -

Acc LQ #8054 -

Acc LQ #8054 -

 • Rank: Tinh Anh 2
 • Tướng: 116
 • Trang Phục: 454
 • Bảng Ngọc: 90
1.100.000CARD 1.000.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 454
 • Tướng: 116

MUA NGAY

Acc LQ #8053 -

Acc LQ #8053 -

Acc LQ #8053 -

 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 50
 • Trang Phục: 50
 • Bảng Ngọc: 90
900.000CARD 800.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 50
 • Tướng: 50

MUA NGAY

Acc LQ #8052 -

Acc LQ #8052 -

Acc LQ #8052 -

 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 116
 • Trang Phục: 266
 • Bảng Ngọc: 90
950.000CARD 900.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 266
 • Tướng: 116

MUA NGAY