Acc LQ #7935 -

Acc LQ #7935 -

Acc LQ #7935 -

 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 12
 • Trang Phục: 15
 • Bảng Ngọc: 90
1.000.000CARD 890.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 15
 • Tướng: 12

MUA NGAY

Acc LQ #7931 -

Acc LQ #7931 -

Acc LQ #7931 -

 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 18
 • Bảng Ngọc: 90
1.200.000CARD 1.100.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 18
 • Tướng: 20

MUA NGAY

Acc LQ #7921 -

Acc LQ #7921 -

Acc LQ #7921 -

 • Rank: Đồng 4
 • Tướng: 19
 • Trang Phục: 16
 • Bảng Ngọc: 90
1.100.000CARD 1.000.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 16
 • Tướng: 19

MUA NGAY

Acc LQ #7900 -

Acc LQ #7900 -

Acc LQ #7900 -

 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 50
 • Trang Phục: 83
 • Bảng Ngọc: 90
1.800.000CARD 1.600.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 83
 • Tướng: 50

MUA NGAY

Acc LQ #7899 -

Acc LQ #7899 -

Acc LQ #7899 -

 • Rank: Tinh Anh 3
 • Tướng: 112
 • Trang Phục: 289
 • Bảng Ngọc: 90
2.100.000CARD 1.800.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 289
 • Tướng: 112

MUA NGAY

Acc LQ #7937 -

Acc LQ #7937 -

Acc LQ #7937 -

 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 38
 • Trang Phục: 25
 • Bảng Ngọc: 90
500.000CARD 400.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 25
 • Tướng: 38

MUA NGAY

Acc LQ #7936 -

Acc LQ #7936 -

Acc LQ #7936 -

 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 29
 • Trang Phục: 5
 • Bảng Ngọc: 90
500.000CARD 400.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 5
 • Tướng: 29

MUA NGAY

Acc LQ #7933 -

Acc LQ #7933 -

Acc LQ #7933 -

 • Rank: Tinh Anh 3
 • Tướng: 31
 • Trang Phục: 28
 • Bảng Ngọc: 90
300.000CARD 250.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 28
 • Tướng: 31

MUA NGAY

Acc LQ #7932 -

Acc LQ #7932 -

Acc LQ #7932 -

 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 12
 • Trang Phục: 6
 • Bảng Ngọc: 90
1.400.000CARD 1.300.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 6
 • Tướng: 12

MUA NGAY

Acc LQ #7927 -

Acc LQ #7927 -

Acc LQ #7927 -

 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 29
 • Trang Phục: 24
 • Bảng Ngọc: 90
500.000CARD 400.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 24
 • Tướng: 29

MUA NGAY

Acc LQ #7926 -

Acc LQ #7926 -

Acc LQ #7926 -

 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 112
 • Trang Phục: 160
 • Bảng Ngọc: 90
800.000CARD 700.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 160
 • Tướng: 112

MUA NGAY