Acc LQ #171 -

Acc LQ #171 -

Acc LQ #171 -

 • Rank: Kim Cương 3
 • Tướng: 41
 • Trang Phục: 41
 • Bảng Ngọc: 90
110.000CARD 100,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 41
 • Tướng: 41

MUA NGAY

Acc LQ #170 -

Acc LQ #170 -

Acc LQ #170 -

 • Rank: Bạch Kim 4
 • Tướng: 41
 • Trang Phục: 58
 • Bảng Ngọc: 90
150.000CARD 130,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 58
 • Tướng: 41

MUA NGAY

Acc LQ #169 -

Acc LQ #169 -

Acc LQ #169 -

 • Rank: Tinh Anh 1
 • Tướng: 40
 • Trang Phục: 41
 • Bảng Ngọc: 90
85.000CARD 80,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 41
 • Tướng: 40

MUA NGAY

Acc LQ #168 -

Acc LQ #168 -

Acc LQ #168 -

 • Rank: Tinh Anh 2
 • Tướng: 49
 • Trang Phục: 42
 • Bảng Ngọc: 90
130.000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 42
 • Tướng: 49

MUA NGAY

Acc LQ #167 -

Acc LQ #167 -

Acc LQ #167 -

 • Rank: Tinh Anh 3
 • Tướng: 49
 • Trang Phục: 45
 • Bảng Ngọc: 90
170.000CARD 140,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 45
 • Tướng: 49

MUA NGAY

Acc LQ #166 -

Acc LQ #166 -

Acc LQ #166 -

 • Rank: Kim Cương 1
 • Tướng: 48
 • Trang Phục: 52
 • Bảng Ngọc: 90
130.000CARD 110,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 52
 • Tướng: 48

MUA NGAY

Acc LQ #165 -

Acc LQ #165 -

Acc LQ #165 -

 • Rank: Kim Cương 5
 • Tướng: 47
 • Trang Phục: 56
 • Bảng Ngọc: 73
120.000CARD 100,000ATM
 • Bậc Ngọc: 73
 • Trang Phục: 56
 • Tướng: 47

MUA NGAY

Acc LQ #164 -

Acc LQ #164 -

Acc LQ #164 -

 • Rank: Bạch Kim 1
 • Tướng: 43
 • Trang Phục: 21
 • Bảng Ngọc: 90
210.000CARD 180,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 21
 • Tướng: 43

MUA NGAY

Acc LQ #163 -

Acc LQ #163 -

Acc LQ #163 -

 • Rank: Tinh Anh 1
 • Tướng: 43
 • Trang Phục: 28
 • Bảng Ngọc: 90
80.000CARD 70,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 28
 • Tướng: 43

MUA NGAY

Acc LQ #162 -

Acc LQ #162 -

Acc LQ #162 -

 • Rank: Bạch Kim 2
 • Tướng: 48
 • Trang Phục: 46
 • Bảng Ngọc: 90
170.000CARD 140,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 46
 • Tướng: 48

MUA NGAY

Acc LQ #161 -

Acc LQ #161 -

Acc LQ #161 -

 • Rank: Kim Cương 2
 • Tướng: 44
 • Trang Phục: 35
 • Bảng Ngọc: 71
110.000CARD 100,000ATM
 • Bậc Ngọc: 71
 • Trang Phục: 35
 • Tướng: 44

MUA NGAY